MAXIMITZAR EL CONSUM DE LES TRUGES A MATERNITAT

El Feeding Ball minimitza les pèrdues de condició corporal a la lactació

Durant el període de lactació de les truges, el balanç energètic acostuma a ser negatiu, ja que els requeriments per al manteniment i especialment per a la producció de llet són superiors als aportats amb el consum de pinso. A més, cada dia ens trobem amb què les explotacions amb genètiques més prolífiques, que exigeixen una major producció de llet per tirar endavant una camada cada vegada més nombrosa. Com a conseqüència d’aquest balanç negatiu, les truges acostumen a perdre condició corporal durant aquesta etapa. Diversos estudis constaten que una pèrdua excessiva de pes durant la lactació allarga l’interval deslletament-cubrició i redueix la taxa d’ovulació, de manera que no només repercuteix en els resultats reproductius posteriors, sinó també en la prolificitat del part següent. En conseqüència, estimular el consum de pinso de les truges lactants és un aspecte prioritari per deslletar garrins amb un bon pes, minimitzar les pèrdues de condició corporal de les truges i obtenir uns bons resultats reproductius en el cicle següent. El consum de pinso es veu influenciat per molts factors, com la temperatura ambient, la genètica, la paritat, l’status sanitari, la condició corporal de la truja, etc., però el sistema de subministrament de l’aliment és tan important com aquests factors.

El Feeding Ball és un dispensador de caiguda lenta especialment indicat per a maternitats, que permet l’alimentació restringida o ad libitum de les truges, de manera que s’aconsegueix maximitzar el consum de pinso a maternitat. L’animal aprèn ràpidament el funcionament del mecanisme pel seu moviment natural de fotjar i per la fàcil accessibilitat a la bola. A més, la disponibilitat de pinso d’acord amb la demanda de l’animal permet que la truja mengi pinso fresc les 24h del dia, segons el seu apetit, i que es minimitzi el malbaratament, ja que, d’aquesta manera, no se subministren grans quantitats d’aliment de cop. Així, ens assegurem que cobrim les necessitats de la truja, alhora que evitem el malbaratament d’aliment, factor imprescindible, si es té en compte que l’alimentació constitueix el principal cost de les explotacions porcines.

MATERIAL I MÈTODES

Per corroborar les avantatges d’aquest mecanisme d’alimentació a maternitat, es va realitzar un estudi en una granja comercial de producció de garrins. L’explotació en qüestió, Albiporc SLU, amb 640 truges productives de genètica Nucleus, està situada a la província de Lleida i integrada per l’empresa Vall Companys. La prova es va realitzar en dues sales de maternitat, amb 12 places cadascuna. Les truges disposaven d’un menjador d’acer inoxidable amb un xumet de bec d’ànec amb cabal aproximat de 2-2,5 l/min, més una aixeta per al suplement d’aigua addicional després de cada menjar. La ventilació era forçada, amb temperatura ambient objectiu de 23ºC. La prova es va realitzar amb un total de 258 truges, repartides en  22 lots, des d’octubre de 2013 fins a desembre de 2014. El disseny experimental va incloure dos tractaments: control i Feeding Ball.

RESULTATS

Els resultats de la prova mostren com el Feeding Ball és un mecanisme molt eficaç per maximitzar el consum de pinso a la lactació, fins i tot comparant-lo amb un sistema de subministrament manual molt afinat. El consum diari per truja, des del part fins al deslletament (aproximadament 21 dies), es va incrementar gairebé mig quilo al dia amb el Feeding Ball (6,91 quilos/dia) respecte al control (6,42 quilos/dia), amb diferències estadísticament significatives. Durant la segona setmana de lactació va ser quan es van obtenir majors diferències de consum entre tractaments (més d’1,5 quilos/dia), ja que era quan les truges Feeding Ball eren alliberades amb alimentació a voluntat.

En què es tradueix aquest increment de consum de pinso de les truges alimentades amb el Feeding Ball? En aquest cas, es va observar una menor pèrdua de condició corporal de les truges, tant de pes com de gruix del greix dorsal.

CONCLUSIONS  

Cada dia més ens trobem amb truges més prolífiques a les granges, Això implica unes exigències de consum de pinso majors en una etapa com la lactació, en què el balanç energètic acostuma a ser negatiu. Aquestes necessitats converteixen el Feeding Ball en un mecanisme molt eficaç, ja que permet incrementar el consum de pinso en maternitat (0,5 quilos/dia, en aquest estudi), minimitzant les pèrdues de condició corporal (fins i tot vàrem aconseguir que les truges guanyessin pes) i, tot i això, deixant que sigui la mateixa truja la que reguli el seu consum segons les seves necessitats individuals.


Més informació: Informativo Porcino 65 

Data de publicació: 14/10/2015