Blog

Blog


Estudi tècnic
Diferències sanitàries entre els panells de polipropilè i formigó

Diferències sanitàries entre els panells de polipropilè i formigó

29 de agost de 18 - Estudis

Alguns dels principals reptes de futur del sector porcí són la seguretat alimentària, la disminució de l'impacte mediambiental, la bioseguretat i l'adaptació a la legislació de benestar animal. La producció de carn de porc sana va adquirint major importància. La seguretat i la qualitat dels aliments són les pedres angulars de la cada vegada més integrada cadena alimentària. La protecció de la salut dels animals és, per tant, un dels elements clau amb què els ramaders compten per fer front a aquest repte.

Un aspecte que contribueix a millorar la salut dels animals i disminueix l'impacte ambiental són els materials que s'utilitzen a l'interior de les granges. En aquest estudi comparatiu es demostrarà com els panells de polipropilè disminueixen en un 46,5% el consum d'aigua de neteja i, per tant, la producció de purins, en comparació als de formigó; requereixen destinar un 21,5% menys de temps en la neteja i, el més important, presenten una càrrega microbiològica residual molt inferior, un cop nets i desinfectats.

Els antecedents en la neteja i desinfecció de les naus d'engreix no són massa bons. Aquest era un aspecte que s'acostumava a descuidar. No obstant això, actualment els tenen clar que aquest és un aspecte primordial per mantenir un bon estatus sanitari a les seves granges, conscients que els mateixos edificis o naus poden ser la causa d'algunes malalties reiteratives i que, a llarg termini, poden generar una disminució constant a la salut i al rendiment dels animals. Els anomenats edificis malalts exposen constantment als animals a patògens i toxines que provoquen l'alliberació de citosines del seu sistema immunitari. S'ha demostrat que algunes de les principals citosines alliberades tenen importants propietats inhibidores del creixement; per això, és primordial mantenir uns nivells elevats d'higiene a les instal·lacions si es volen evitar malalties que impedeixin aconseguir un creixement òptim dels porcs en engreix.

 

Així, a més de practicar una bona neteja i desinfecció de les instal·lacions, és necessari obtenir informació sobre les propietats que ofereixen els diferents materials que s'utilitzen a l'interior de les granges, ja que els mateixos materials tenen diferents qualitats i, en conseqüència, proporcionen diferents resultats d'eficàcia en la neteja i desinfecció. Amb aquest objectiu, s'ha comparat propietats que ofereixen les superfícies de formigó i polipropilè. Això ens ha permès obtenir una informació molt rellevant per aconseguir un nivell més alt de neteja i desinfecció i, per tant, un millor estatus sanitari.

MATERIAL I MÈTODES

La comparativa dels panells de polipropilè i formigó s'ha realitzat en 12 naus de 1000 porcs -6 de formigó i 6 de polipropilè- amb les mateixes característiques, en què s'ha comparat les dimensions de l'edifici, corrals i passadís, i el tipus de terra compacte/slat.

Costos de neteja

Per avaluar els costos de neteja s'ha cronometrat el temps transcorregut des que es comença la neteja fins que s'acaba. El preu de l'hora s'ha calculat a partir de la mitjana de preu/hora de les empreses de neteja.

Consum d'aigua

El consum d'aigua s'ha calculat mitjançant els comptadors instal·lats a les granges i, en el cas que no n'hi hagués, calculant els litres/minut d'aigua de les pistoles de neteja. En aquest últim cas s'ha comptabilitzat un 80% del temps transcorregut des de l'inici de la neteja, per tenir en compte tots els moments de parada.

Consum d'energia elèctrica

El cost energètic s'ha calculat a partir del consum de les bombes hidràuliques amb el preu per kW de la tarifa vigent.

Costos de transport

Pel que fa al transport, el preu per quilòmetre pot fer variar el cost inicial del transport del purí. S'han calculat dues distàncies diferents per tenir un criteri de recorreguts curts i llargs. Informació facilitada per Gestió Agro-Ramadera de Ponent (GAP): Preu transport purí de 0 a 5 km = 2 euros/m3 i preu transport purí de 5 a 10 km = 4 euros/m3.

Qualitat de la higiene

Les mostres per analitzar els microorganismes aeròbics totals i les enterobacteriàcies s'han obtingut mitjançant tovalloletes esterilitzades d'un sol ús pel Laboratorio Convet S.L. (Consultoria i Assessoria de Sistemes de Gestió i Seguretat Alimentària).

Un cop realitzada la neteja i desinfecció de la granja i transcorregut com a mínim 1 dia per al convenient assecat de la nau, es delimita una zona per prendre les mostres, la qual s'ubica en un punt dels panells separadors de corrals on els animals tenen accés directe. La superfície analitzada és d'1 m2 i, per adquirir mostres, s'ha fregat tota la superfície amb les tovalloletes de forma intensa. Posteriorment s'han guardat en una nevera portàtil a baixa temperatura i s'han transportat immediatament al laboratori. Donat que són variables que poden influir directament en els resultats finals, s¡han pres diverses mostres en diferents granges per obtenir un mostreig amb diferents condicions de temperatura i humitat.

RESULTATS I DISCUSSIÓ

Els resultats obtinguts a les granges on s'han realitzat les proves de neteja mostren que a les naus amb separadors de formigó el consum mitjà d'aigua és de 35,7 m³ per netejar una granja de 1000 porcs, en canvi a les granges amb separadors de polipropilè es consumeix 19,1 m³ d'aigua, és a dir, 16,6 m³ menys que en els panells de formigó, fet que suposa un estalvi d'aigua del 46,5% amb panells de polipropilè.

Pel que fa al temps invertit en la neteja, en els panells de formigó la mitjana és de 19,9 hores, i en el de polipropilè de 15,7, és a dir, es destinen 4,2 hores menys de temps a les granges amb panells de polipropilè, un 21% menys de temps per fer la neteja. S'ha de tenir en compte que a les granges de formigó s'han remullat prèviament tots els elements a netejar; en canvi, a les de polipropilè els panells s'han netejat directament sense cap remull previ. Pel que fa a com analitzar l'eficàcia de la desinfecció dels panells de polipropilè i formigó, s'ha realitzat una prova pel Laboratori Convet S.L., els resultats de la qual es mostren a continuació:

EFICÀCIA DE LA DESINFECCIÓ SEGONS LA SUPERFÍCIE TRACTADA

La càrrega inicial relativa al recompte d'Enterobacteriàcies ha estat un 56% menor a les superfícies de polipropilè que a les de formigó, i que a les superfícies de polipropilè l'eficàcia de l'agent desinfectant ha estat un 49% superior. D'aquí es conclou que les superfícies de polipropilè presenten una càrrega microbiològica residual inferior a les superfícies de formigó, i també que presenten una eficàcia significativa més gran als tractaments de desinfecció que les superfícies de formigó.

Les Enterobacteriàcies són bacteris Gram negatius, dels quals existeixen més de 30 gèneres i 100 espècies diferents que formen part de la microbiota intestinal, i són responsables de malalties tan comunes i perjudicials com l'E. Coli i la salmonel·losi.

Les pèrdues econòmiques que es poden derivar d'un estat sanitari deficient solen ser difícils de comptabilitzar o quantificar, però els ramaders tenen molt clar que, per disminuir les pèrdues de producció, la falta de sanitat és el principal enemic a combatre, igual que per les possibles implicacions que poden tenir determinades malalties en el comerç exterior.

CONCLUSIONS

Les dades obtingudes en l'estudi comparatiu mostren que la superfície llisa i no porosa dels panells de polipropilè facilita les tasques de neteja i desinfecció en comparació als de formigó. A més de proporcionar un estalvi molt important en mà d'obra i en consum d'aigua i electricitat, el seu ús contribueix a disminuir la producció i el transport de purins i l'impacte mediambiental. Però, com ja s'ha mostrat en els resultats, on ofereixen un avantatge més gran és en l'apartat de salut i benestar animal, per l'eficiència en la desinfecció de les superfícies de polipropilè.

L'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) considera que un dels principis bàsics del benestar animal és la relació existent entre la salut dels animals i el seu benestar. La higiene i prevenció de malalties són factors que han de tenir-se en compte, per la influència que aquestes tenen sobre la sanitat dels animals, segons el principi recollit en el Codi Sanitari per a Animals Terrestres (2016): http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/ Davant d'un escenari on la reducció d'antibiòtics i la seguretat alimentària són i seran requisits indispensables per a la producció sostenible de carn de porc, la prevenció de les malalties dels animals és fonamental, per la necessitat d'obtenir aliments segurs per als consumidors. En aquest estudi s'ha demostrat com els materials utilitzats a l'interior de les granges tenen un paper fonamental en la prevenció de malalties.

Un cop analitzats tots els factors involucrats en l'avaluació de les superfícies de formigó i polipropilè, podem concloure que els panells separadors de polipropilè demostren ser una eina molt eficaç en la prevenció de malalties.

Comparteix a les xarxes