Blog

Blog


Podem revaloritzar els cadàvers dels porcs?

Podem revaloritzar els cadàvers dels porcs?

10 de agost de 21 - Noticies

La legislació europea sobre subproductes animals estableix que els cadàvers d'animals morts en granja per patologies diferents de l'encefalopatia espongiforme (subproductes de categoria 2), després d'un tractament tèrmic, poden destinar-se a la fabricació d'altres productes com a biocombustibles o fertilitzants. Conscients dels beneficis que això pot suposar, i del potencial que tenen els cadàvers porcins, l'Associació de Defensa Sanitària número 2 d'Ejea de los Caballeros (Saragossa), va impulsar el projecte Valporc amb la finalitat de revaloritzar aquests cadàvers. Per a saber més sobre aquesta iniciativa, parlem amb Pedro Ángel Sanz, veterinari del ADS 2.

Què és el projecte Valporc?
És un projecte que pretén valorar els cadàvers de porcí, d'aquí el seu nom, i oferir al sector una alternativa econòmica, sostenible i respectuosa amb el medi ambient, mitjançant un tractament innovador capaç de convertir els residus més contaminants de l'activitat ramadera, els cadàvers i els purins, en productes de gran valor com biocombustibles i fertilitzants orgànics. Per a aconseguir-ho, es pretén aprofitar el cadàver en tot el possible, i posar en marxa les tecnologies més competitives. En altres paraules, volem impulsar l'economia circular i aprofitar el cadàver del porc per a extreure biogàs i biodièsel, en lloc de cremar-lo. Aconseguirem que els cadàvers s'aprofitin el màxim possible. El projecte, que va començar en 2014, ha comptat amb un pressupost de dos milions d'euros, finançats al 50% per la Unió Europea. La resta l'han aportat els socis del projecte: Cartif (Valladolid), Oleofat (Navarra), Energygreen Gas Almazán (Soria) i ADS 2 Porcí (Saragossa), que som els impulsors del projecte.

Concretament, quins són els biocombustibles que es poden obtenir dels cadàvers dels porcs?
Podem obtenir biogàs, que és una alternativa al gas natural, i biodièsel de segona generació. A diferència del biodièsel de primera generació, que s'obté de cultius de plantes, el de segona procedeix de cadàvers animals i altres fonts no vegetals. Això suposa un avantatge, ja que aquest tipus de biodièsel no competeix amb l'alimentació humana i serveix per a reduir els costos de producció del biodièsel en general. Finalment, també es poden obtenir farines de carn utilitzables per a millorar la qualitat dels purins.

Des de l'inici del projecte han realitzat diverses proves pilot. En què han consistit?
Hem fet proves en les quals han participat tots els socis del projecte. S'han testat totes les possibilitats dels greixos dels cadàvers i de les tecnologies a aplicar per obtenir biocombustibles d'alta qualitat. En el cas de les farines càrnies, també s'han realitzat moltes proves per arribar a la millor manera d'obtenir un producte òptim. Així doncs, el procés de valorització comença en una planta pilot d’Energygreen Gas Almazán amb capacitat per al tractament de 3.500 tones de porcí. Aquí s'ha realitzat la trituració i esterilització del cadàver, processos mitjançant els quals s'han pogut obtenir dos subproductes, farines de carn i greixos. Les farines s'utilitzen per a l'obtenció de biogàs, aplicant una tecnologia nova mitjançant ultrasons, amb la qual obtenim energia elèctrica i tèrmica molt més respectuosa amb el medi ambient. A més, també hi ha hagut demanda d'aquesta farina càrnia per a utilitzar-la com a base de diferents productes fertilitzants. D'altra banda, els greixos són portats a Oleofat, on són tractats per convertir-se en biodièsel. A Cartif s'han realitzat les proves per a l'optimització de l'obtenció de biodièsel per cavitació i la producció de biogàs per digestió anaeròbia en dues fases. Tot el procés ha requerit molt de temps de treball i una gran implicació, ja que es tracta d'una cosa molt nova.

revalorizacion cadaveres

De quina manera contribueix el projecte Valporc a la preservació del medi ambient? I a l'economia de les granges?
De manera molt positiva, ja que contribueix a l'economia circular. Actualment, els cadàvers es cremen i s'utilitzen com a font de calor. En incinerar-los es generen unes cendres que després cal enterrar, i això suposa un deteriorament per al medi ambient. Amb el projecte Valporc, un cadàver és capaç de convertir-se en un fertilitzant que posteriorment anirà al camp, i no es generen cendres, amb la qual cosa l'entorn millora. D'altra banda, en generar un biodièsel més sostenible també es redueixen les emissions de gasos contaminants, ja que s'evita l'ús de combustibles fòssils. Així doncs, els beneficis són varis i vénen de tots els productes que s'obtenen i de l'aprofitament del potencial del cadàver. Pel que fa a la butxaca del ramader, el projecte proposa una reducció del cost de gestió de cadàvers. Ara mateix les plantes d'incineració cobren una quantitat que ara podria reduir-se o fins i tot arribar a zero, si el cost dels productes obtinguts compensés el del procés.

La construcció de plantes capaces de realitzar tot aquest procés de revaloració requereix una gran inversió?
Sí, al voltant de cinc milions d'euros. Originàriament vam pensar en la possibilitat de construir una planta d'aquestes característiques a Ejea de los Caballeros, fins i tot es va comprar una parcel·la on instal·lar-la, i es va parlar amb entitats i empreses. Al final, la idea no es va dur a terme per l'altíssima inversió que requereix i per la impossibilitat d'aconseguir capital interessat en aquell moment.

Quins reptes es planteja ara el projecte Valporc?
El principal repte és continuar comptant amb finançament per seguir amb el seu desenvolupament. És un projecte que creiem que té bastant sortida, i de fet ja hi ha persones interessades en ell, ja que els productes que es generen a partir de la revaloració de cadàvers tenen molt bona sortida al mercat. D'altra banda, els principals recursos que es requereixen, purins i cadàvers, sempre estan disponibles, per la qual cosa la seva viabilitat està garantida.

Comparteix a les xarxes