Blog

Blog


Estudi tècnic
Consells i recomanacions per al maneig de porcs d'engreix

Consells i recomanacions per al maneig de porcs d'engreix

25 de juny de 20 - Estudis

Josep Rius. Departament Tècnic de Rotecna. 

Ser un bon cuidador de porcs d’engreix implica tenir unes qualitats específiques no sempre fàcils de reunir. El primer requisit que s’ha de complir és estimar els animals. Sembla una obvietat, però no sempre es compleix. Altres, no menys importants, són:

 • Ser responsable i proactiu amb la comesa de vetllar per la salut dels animals que tenim a càrrec nostre i garantir una intervenció activa de control i presa de decisions, anticipant-nos als esdeveniments.
 • Ser disciplinat, rigorós i constant per seguir i complir amb perseverança les pautes de treball establertes.
 • Ser net i ordenat per mantenir un espai de treball en òptimes condicions i tenir sempre ben ubicat tot el necessari.
 • Ser manyós o apanyat per poder dur a terme un manteniment certament divers: coneixement de muntatges de diversos tipus, fontaneria, soldadura, obres, electricitat, etc.
 • Ser observador, sensible i compassiu per saber veure i interpretar allò que els animals expressen, tenir la capacitat posar-se a la seva pell, mostrar pietat enfront de situacions de patiment aliè i, finalment, actuar en conseqüència.

Un bon cuidador és el primer responsable de vetllar per la salut i el benestar dels animals que estan allotjats a la seva granja. Per tant, ha d’assumir els següents compromisos:

 • Complir i obligar a complir els protocols de bioseguretat tant interns com externs.
 • Garantir que els animals sempre disposin de pinso i aigua en condicions òptimes.
 • Satisfer les seves necessitats en benestar animal.
 • Assegurar un bon control ambiental durant tot l’engreix.
 • Adquirir de forma continuada coneixements zootècnics per prevenir qualsevol malaltia dels porcs i, en cas necessari, alertar amb la màxima celeritat als serveis tècnics veterinaris.

Per complir amb aquests compromisos, els cuidadors han de conèixer molt bé els procediments necessaris per garantir la seva execució i supervisió. En àmbits com:

Bioseguretat

La ubicació, les instal·lacions i els equips condicionen els mitjans específics dels quals disposa cada granja per aplicar les mesures de bioseguretat. No obstant això, els cuidadors han d’estar molt ben informats -tant si els animals que cuiden són seus o no- per ser els primers agents a implementar totes les mesures de prevenció possibles per protegir-los.

 • En bioseguretat externa (evitar l’entrada de malalties): Supervisió de qualsevol element extern que penetri a l’interior del perímetre tancat de la granja, siguin persones, vehicles o animals (especialment rosegadors).
 • En bioseguretat interna (evitar la disseminació de malalties a l’interior de la granja):  Neteja i desinfecció de tot allò que estigui en contacte directe amb els animals: higienització de l’aigua, silos, superfícies dels corrals, canonades d’aigua, equips de medicació, calçat, roba, agulles, taulells de separació i altres materials. Delimitació de zones netes i brutes mitjançant barreres físiques o cartells, gestió dels animals morts, col·locació de pediluvis, etc.

Alimentació

Existeixen diversos sistemes d’alimentació al mercat. Independentment de quin s’utilitzi, l’objectiu sempre és el mateix: satisfer les necessitats alimentàries dels animals amb el mínim malbaratament de pinso.  Els cuidadors han de supervisar diàriament els sistemes d’alimentació, i assegurar-se que tots els animals tenen accés a l’aigua i al pinso de forma adequada. Això inclou la correcta regulació dels mecanismes de dispensació i la verificació que mai els manqui aliment.

Control ambiental

El manteniment de les condicions ambientals a l’interior de les naus d’engreix és fonamental per optimitzar el rendiment dels porcs. Una temperatura, humitat i qualitat de l’aire adequades estimulen el consum, prevenen l’aparició de malalties i eviten que els animals utilitzin part de les propietats aportades pels aliments per termoregular-se.

Cures

En aquest punt s’inclourien totes les tasques adreçades a prevenir, diagnosticar, curar les malalties dels animals i garantir el seu benestar. Això inclou l’observació diària dels animals, l’aplicació de tractaments farmacològics, la planificació d’allotjament i densitats dels corrals, la neteja, el trasllat a infermeria, etc.

Manteniment

Neteja  i ordre tant de l’exterior com de l’interior de les naus. Conservació en perfecte estat de funcionament de tots els elements o mecanismes que estan en contacte amb els animals: silos i línies de transport de pinso, equips de potabilització i conducció de l’aigua, medicadors, ventilació, calefacció, finestres, control de plagues, contenidor de cadàvers, etc.

RUTINES DE TREBALL

Les rutines diàries ens ajuden a planificar millor el nostre treball, estalviar temps i ser més eficients en la seva execució, a més d’augmentar la nostra sensació de control i domini sobre allò que estem fent. Al contrari, la desorganització genera caos i provoca situacions inesperades i alienes al que s’ha planificat, amb el conseqüent esforç suplementari que s’ha d’aplicar per realitzar-lo. Per tal que es converteixin en un hàbit hem d’aplicar força de voluntat i autodeterminació. Un cop adquirit l’hàbit d’una forma conscient, els seus beneficis aporten seguretat, i la força i l’ànim necessaris per assolir nous reptes.

En el treball habitual d’un cuidador de porcs d’engreix s’han d’executar tasques físiques i mentals. Per no oblidar-les i garantir que es compleixen és molt útil establir un control rutinari de totes les tasques que s’han de realitzar durant el dia, una setmana o entre cicles.

A tall d’exemple (sense tenir en compte les especificitats de cada granja) un protocol de maneig amb alimentació en tremuges pot ser el següent:

Rutines diàries: 

 • Execució dels protocols establerts entre les zones brutes i netes per entrar a la granja.
 • Primer control ambiental: lectura de sensors de mesurament o controladors (en el cas de la temperatura és necessari disposar d’un termòmetre de màxima i mínima per contrastar la informació) i, si és necessari, execució de les accions per a la seva rectificació. Anotar totes les lectures als registres diaris.
 • Control i anotació en el registre diari del consum d’aigua.
 • Revisió de les tremuges i els abeuradors: observació de la quantitat de pinso a l’interior de la tremuja. Avaluació i ajustament per garantir el flux d’aigua i una cobertura del plat d’aliment.
 • Supervisió individual de cada un dels porcs (aixecar-los per comprovar que poden caminar correctament). Per això és necessari portar les eines per tractar-los i marcar-los, i un taulell de separació. Anotar els animals tractats per al seu control i traçabilitat.
 • Apertura de les línies de transport de pinso (mai marxar de la granja sense certificar que totes les tremuges estan plenes i el sistema preparat).
 • Trasllat dels animals malalts a infermeria. Especial atenció als animals que es troben en aquest espai.
 • Trasllat al contenidor de cadàvers en cas de baixa.
 • Executar les tasques de manteniment o neteja.
 • Revisió de l’estat del material d’investigació i manipulació del qual disposen els animals.
 • Controls ambientals: durant el dia es realitzaran tants com siguin necessaris.

Rutines setmanals:

 • Analitzar tendències o patrons registrats durant la monitorització de l’aigua, pinso, controls climàtics o salut dels animals.
 • Planificar la logística de subministraments de la granja.
 • Revisió o control del registre de visitants, tractaments farmacològics individuals o generals.
 • Proves de tots els dispositius d’emergència o alarma que s’utilitzin a la granja.
 • Comunicació amb els serveis tècnics veterinaris.
 • Tasques de neteja i manteniment.
 • Control de l’estat de la fosa de purins.
 • Control, registre i gestió dels biocides utilitzats a la granja.
 • Gestió de la retirada de cadàvers.

Rutines entre cicles:

 • Es realitzaran totes les tasques de neteja, desinfecció i manteniment de l’interior de les naus, equips de medicació, conduccions d’aigua, silos, transport de pinso, equips de ventilació o calefacció, així com d’oficines, vestuaris, banys, etc.
 • Anàlisi.
 • Gestió dels tràmits administratius.
 • Buidatge de les foses i control de la bassa de purins.
 • Neteja i manteniment de l’exterior de les naus.

Aquest és un exemple de com estructurar un manual de maneig de les diferents tasques a realitzar en una granja d’engreix de porcs. Cada granja disposa d’unes instal·lacions i equips -inclús l’humà- diferents. No obstant això, els objectius d’un cuidador són els mateixos: preservar la salut i el benestar dels animals, i alimentar-los de forma eficient. Per aconseguir-ho resulta molt útil disposar de rutines de treball per escrit, perquè ajuden -no només al cuidador, sinó a tot l’equip tècnic responsable- a fixar una ruta en comú. Ara bé, és una eina que no desenvoluparà tot el seu potencial si no va acompanyada d’una formació continuada, que permeti que els cuidadors adquireixin els coneixements necessaris per assimilar allò positiu de la seva aplicació.

Cuidar els porcs d’engreix és un ofici desconegut per a la majoria de gent desvinculada del sector agrícola o ramader, que, amb freqüència, està associat a ocupacions poc qualificades. Com s’ha pogut comprovar, és una creença molt allunyada de la realitat. Un bon cuidador de porcs d’engreix du a terme un treball molt complet per al qual és necessari disposar de bons coneixements i habilitats en els diferents àmbits inclosos en el seu dia a dia.

Comparteix a les xarxes