Blog

Blog


Tecnologia i benestar animal, eixos del projecte Clear Farm

Tecnologia i benestar animal, eixos del projecte Clear Farm

30 de setembre de 20 - Noticies

Analitzar el comportament dels porcs en les granges, les condicions ambientals de les instal·lacions, els tractaments… tot això ens aporta informació sobre el benestar dels animals. D’aquesta idea sorgeix el projecte europeu Clear Farm, amb l’objectiu de crear una plataforma que ofereixi al ramader una imatge de l’estat dels animals a granja i li permeti actuar amb antelació per millorar i corregir possibles problemes de benestar o de salut. A la vegada, la inclusió d’aquesta informació en l’etiquetatge permetrà que el consumidor final conegui l’estat dels animals al llarg de la seva vida. En aquesta entrevista parlem amb Pol Llonch, investigador de la UAB, que forma part del projecte Clear Farm.


Pol Llonch, Investigador de la UAB especialitzat en benestar animal.

Com sorgeix el projecte Clear Farm?

El projecte sorgeix d’un grup de tres institucions: la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad de Murcia, y la Universitat Wageningen d’Holanda. Des del nostre coneixement de les necessitats del sector, vam pensar en un projecte que permetés utilitzar les tecnologies PLD (Precision Livestock Farming, és a dir, ramaderia de precisió) per obtenir informació sobre el benestar animal.

Quin és l’objectiu principal del projecte?

Dissenyar una plataforma que, mitjançant informació de sensors, ens ofereixi una imatge de l’estat dels animals en granja, amb l’objectiu d’informar els consumidors sobre el seu benestar. Concretament, a través d’un sistema d’etiquetatge es podria saber de quin grau de benestar han gaudit els animals (en aquest cas, porcs i vaques de llet), al llarg de la seva vida. A més, aquesta plataforma també permetria informar els ramaders sobre l’estat dels animals des d’una òptica més global en la qual, òbviament, s’inclouria el benestar, però també paràmetres productius, de les instal·lacions, etc. Finalment, tot això també permetria conèixer l’impacte de la ramaderia sobre el medi ambient, és a dir, que la informació que obtinguem a través de sensors ens digui quin és el potencial de contaminació de la producció animal.

Quines són les fases de desenvolupament del projecte Clear Farm?

Es tracta  d’un projecte de quatre anys que vam començar l’octubre de 2019 i està dividit en quatre fases operatives. La primera fase, que estem acabant, pretén conèixer l’opinió dels consumidors i totes les parts implicades en la producció (ramaders, transportistes, escorxadors, supermercats, etc.) sobre què esperen d’una tecnologia com la que estem proposant, si creuen que els pot ser útil, quins avantatges  o inconvenients hi veuen... A més, revisem les tecnologies existents al mercat i que podrien resultar útils per aquest propòsit. La segona i tercera fase aniran en paral·lel, i suposaran que ens desplacem a les granges per provar la tecnologia que s’hagi identificat com potencialment útil durant la fase 1. La fase 2 és la que desenvoluparem en les granges de porcs i la fase 3 correspon a les vaques de llet. En aquestes fases, provarem la tecnologia, veurem quina informació obtenim, com ens la proporciona i quines són les possibilitats d’integrar-la en la plataforma que tenim com a objectiu final. Finalment, la fase 4 serà la de disseny de la plataforma i les seves diferents funcions que, mitjançant processos d’intel·ligència artificial, recopilaran la informació procedent dels sensors, la processaran i faran arribar les dades relacionades amb el benestar animal al consumidor, a la vegada que oferiran als ramaders els resultats sobre l’estat dels seus animals. En paral·lel, s’ha de desenvolupar l’aspecte més estètic de la plataforma i una manera comprensible i adequada de fer arribar la informació al consumidor final.

On es preveu ubicar aquests sensors en el cas de les granges porcines? 

Estem treballant amb tres nivells de dades. En el primer nivell s’inclourien aquelles dades que ens ofereix l’animal, obtingudes amb un sensor que ens permetés registrar informació de forma individual del porc; estem parlant, per exemple, d’un termòmetre que l’animal pugui ingerir i ens aporti dades sobre la seva temperatura interna, o un xip que li posaríem a l’orella i ens proporcionaria dades sobre quantes vegades va l’animal a la tremuja, el temps que passa menjant, com es mou... En el segon nivell tindríem els sensors d’ambient: sensors de temperatura, de gasos, de sons... Hi ha un, per exemple, que analitza quantes vegades tussen els animals, amb l’objectiu de determinar si existeix risc d’una patologia respiratòria. Finalment, en el tercer nivell, tindríem les dades que es recopilen de forma automàtica en una granja, com els tractaments veterinaris. Ja que sabem que tots els medicaments que s’administren als animals han de controlar-se amb una recepta electrònica, podem incorporar també aquesta informació a la base de dades de la plataforma.

Què espereu extreure de les diferents dades recopilades?

La nostra idea és utilitzar un esquema que ja s’aplica en productes d’avaluació del benestar, i que divideix l’estat dels animals en quatre àrees: alimentació, confort, salut i comportament natural. Esperem que els sensors ens proporcionin informació sobre cadascuna d’aquestes quatre àrees, de manera que puguem explicar al consumidor si l’animal ha estat ben alimentat, si ha gaudit d’un bon nivell de confort, si la seva salut ha estat bona, etc.


Granja de garrins. Foto: Rotecna.

On es faran les proves?

Es duran a terme en granges comercials. El grup El Pozo és un dels socis del projecte, per la qual cosa farem les proves en granges de Cefusa (Múrcia).

Que ha d’aportar el projecte Clear Farm als productors?

L’objectiu és oferir als ramaders eines per millorar el seu procés de producció. Per això utilitzarem la tecnologia blockchain, que ja està en ús en altres sectors, perquè els productors tinguin un control de totes les fases productives, des que l’animal neix fins al seu sacrifici i, si en algun moment es detecta un problema, que de forma immediata el productor tingui accés a aquesta informació i pugui aplicar les mesures correctores necessàries. Per tant, el productor (entès com a tal a tots els agents de la cadena) hauria de ser, sense dubte, un dels principals beneficiats.

En termes de producció, quins avantatges suposarà per al ramader?

A nivell de benestar i salut animal, aplicar amb antelació i rapidesa mesures correctores enfront de qualsevol problema, i això permetrà reduir costos. Per exemple, s’han dut a terme que demostren que els animals, abans de posar-se malalts, canvien el seu patró d’alimentació i disminueix la quantitat d’aliment que ingereixen. Si això ho podem detectar abans que apareguin els signes clínics, el productor ja pot actuar i aplicar el tractament necessari sense esperar que es produeixin baixes o problemes més greus.

En un sector de producció intensiva com el porcí, resulta viable invertir en aquest model de granges?

Els costes encara no els sabem, ja que encara no s’ha decidit quina tecnologia utilitzarem. El que sí sabem, per models d’altres espècies com les vaques de llet, és que aquesta tecnologia té un cost elevat, però que s’amortitza si proporciona la informació necessària per millorar el procés productiu. És a dir, la reducció de les pèrdues associades al desconeixement de l’estat dels animals compensaria la inversió realitzada.

I des del punt de vista del consumidor, quins són els principals avantatges?

Disposar de més informació: el consumidor estarà més ben informat i podrà regular la seva voluntat de compra en funció de les dades que se li ofereixen. La hipòtesi és que, si al consumidor li preocupa el benestar animal i està ben informat obre l’estat dels animals dels quals procedeix la carn que compra, acabarà tendint cap a productes amb l’estàndard de benestar més alt i, per tant, amb més qualitat.

Quan estarà disponible la plataforma?

 El projecte té una durada de quatre anys. Ara estem a punt d’acabar la primera fase i en unes setmanes començarem la segona i la tercera, que tindran una durada de 18-24 mesos. La previsió és que aquestes fases es solapin durant un temps amb l’última, dedicada al disseny de l’eina, de manera que esperem tenir els primers resultats preliminars en uns dos o tres anys i mig. Després, només quedarà el procés de refinament i validació de la plataforma, que ha d’estar acabat el setembre de 2023.

Més informació: www.clearfarm.eu

Comparteix a les xarxes