Blog

Blog


P. López:

P. López: "La formació és el motor del canvi i la professionalització"

06 de octubre de 22 - Noticies

Comptar amb personal preparat i motivat és un dels grans reptes al qual actualment s'enfronten moltes granges. Per aconseguir-ho, és imprescindible desenvolupar programes de formació on es transmetin tots els coneixements necessaris per dur a terme el treball en granja, així com la importància i la magnitud del sector porcí. D'aquestes qüestions en parlem amb Pedro López, enginyer agrònom i director de desenvolupament de 333 Academy.

En primer lloc, quina és la importància de l'equip de treball dins una granja?
Les persones són l'actiu més important d'una granja, ja que duen a terme totes les tasques del dia a dia i el control del bon funcionament. El personal ocupa el primer lloc en importància dins una granja, fins i tot abans de dissenyar-la, ja que has de saber amb quin equip de treball podràs comptar. Les persones no només són importants, sinó que són fonamentals. Quan es parla d'èxit empresarial és essencial posar en primer lloc al personal. Ells i elles ho són tot.

Com influeix sobre la productivitat de la granja l'actitud i la formació del personal?
L'actitud i la formació poden semblar una cosa intangible a l'hora de valorar com influeix sobre la productivitat de la granja o la importància d'invertir-hi, però realment les persones són les que aporten avantatge competitiu. És molt més important l'actitud que l'experiència, perquè l'actitud es té o no i l'experiència es pot adquirir amb el temps. El desig de millorar i aprendre és clau i això s'aconsegueix a través de la formació contínua. Actitud i formació són sinònims d'eficiència, i això comporta una millora directa dels resultats.

Quina formació ha de tenir el personal de granja porcina?
Arran del nou Reial decret d'ordenació de granges porcines (RD 306/2020), i depenent després de cada comunitat autònoma, el personal d'una granja porcina ha de tenir una formació mínima obligatòria, que consisteix en un curs de formació bàsica de 20 hores. Addicionalment, cada cinc anys s'haurà de fer un curs de deu hores d'adequació dels coneixements. El personal que acrediti una experiència de més de tres anys pot estar exempt de la formació bàsica, però sí que haurà de realitzar la formació d'adequació cada cinc anys a partir del 2027. D'altra banda, els treballadors de nova incorporació han de disposar d'aquesta formació en el termini màxim de sis mesos des de la data d'inici del seu contracte. Els cursos que han de fer són els següents: Curs de manipulador i aplicador de productes biocides; Curs de benestar animal; Curs de sanitat animal, higiene, gestió ambiental i lluita contra el canvi climàtic.

equipos de personas en granja
Les persones són l'actiu més important d'una granja Foto: Pedro López.

Més enllà d'una formació inicial, també és important desenvolupar programes de formació contínua. De quin tipus?
Sí. La formació inicial és important i normalment sol ser la mínima obligatòria per llei, però els programes de formació contínua són molt interessants, ja que l'avenç tecnològic i els canvis a l'entorn d'una granja són molt ràpids, i és fonamental estar preparats i adquirir nous conceptes, habilitats, destreses, etc… La formació pot ser de molts tipus: pot ser tipus progressiva (per exemple, petites píndoles formatives de 5-10 hores al mes sobre temàtiques molt concretes, com l'ús d'una nova tecnologia que s'ha fet incorporat a la granja o un canvi en el maneig de les truges gestants, etc.), o formació creuada (intercanvi d'experiències entre treballadors, nous desafiaments, etc.). També hi ha la formació especialitzada, vertical, avançada, de reciclatge o periòdica. Qualsevol que sigui la que es decideixi, el més important és adequar-la a les necessitats.

Quins són els coneixements i valors que cal transmetre?
Al meu entendre, els valors que s'han de transmetre a les formacions són la professionalitat, el respecte cap al treball i la competència tècnica en la matèria. Considero que cal transmetre sempre la importància i la magnitud del sector porcí, un sector vocacional, molt dinàmic, exigent i en evolució constant. Crec que és fonamental destacar la tasca de tenir cura dels animals, ja que tot pivota sobre aquest concepte, que, a més, no es perd amb la tecnologia (tradició i modernitat no són incompatibles); també que les persones són i seran sempre imprescindibles, i que la formació ens ajuda a ser més eficients.

És la formació també una eina per incrementar la motivació del personal?
Sens dubte, el compromís laboral d'un treballador se sol sustentar bàsicament en tres pilars: la retribució econòmica, l'equip humà amb què es treballa (ambient laboral) i el gust amb el qual s'exerceix la tasca (t'agrada o no t'agrada) , i els tres pilars són igual d'importants. Per això saber que des de l'empresa s'aposta pels treballadors i es desenvolupa un pla de formació, és un element de motivació, d'enriquiment dels llocs de treball i de millora.

Parlar de motivació també suposa parlar de participació. De quina manera es pot incentivar la participació?
Al meu entendre, això és fonamental. El més important és donar veu als treballadors, donar-los el protagonisme que es mereixen, perquè són ells els que millor coneixen la granja on treballen i són els que cuiden els animals cada dia de l'any. La formació creuada o la vertical, per exemple, són un tipus de formació que promou precisament aquesta participació, l'intercanvi d'informació i experiències entre els treballadors, o entre altres companys, encara que siguin de diferents granges i ubicacions, que es coneguin entre ells i deixar-los explicar les pràctiques. Que puguin parlar de tu a tu, de responsable duna tasca a responsable duna tasca. La freqüència amb què es realitzin les formacions promourà la confiança i la participació entre empleats.

En quina mesura influeix la motivació del personal per assolir els objectius d'una granja porcina?
Sense motivació no es poden assolir els objectius. Hem de pensar que el més important en una granja és la constància diària i la perseverança. Així és com s'aconsegueixen els objectius marcats. La motivació comporta una sèrie d'impulsos i de ganes, que indueixen que una persona actuï d'una manera més activa, i això contribueix a assolir els objectius i incrementar la productivitat.

team building
El Pedro durant una formació. Foto: Pedro López.

Una de les claus de l'èxit perquè una granja funcioni és que cada empleat entengui quin és el seu paper dins de l'equip i el cicle de producció. Com podem aconseguir-ho?
Normalment, cada treballador té unes tasques concretes assignades, i aquestes tasques cada cop es tendeixen a especialitzar més. La clau és donar valor a aquesta responsabilitat individual de cada treballador i, alhora, fer-los partícips de la responsabilitat col·lectiva, perquè cadascú és una baula que forma una cadena. Si a la fase cubrició no es fa bé el treball, la truja no arribarà al part expressant tot el seu potencial, i si la truja no surt amb una bona condició corporal del part, no anirà després bé a la zona de cubrició, etc. Una comunicació fluida i una connexió freqüent entre els treballadors és la manera d'aconseguir que totes les parts per separat facin que funcioni bé tot el cicle en conjunt.

Quines són les fases productives més delicades que requereixen més formació per part del personal?
Normalment, a les granges de reproductores (fase 1) és on s'han dedicat més esforços en formació, per tot el que comporta el cicle de les truges, maneig de cubricions, parts, control ambiental, tecnologia, etc., però realment totes les fases són molt importants. És sabut que la transició (fase 2) i l'engreix (fase 3) juguen un paper transcendental en els costos finals. Al meu entendre, el concepte i la part més delicada ia la qual s'hauria de dedicar més esforç formatiu i creació d'una cultura, és la bioseguretat externa i interna, que hem de considerar com la base inicial, ja que d'aquí parteix tot el que pugui succeir a la granja.

D'altra banda, la cura dels animals està cada cop més vinculada a les eines digitals. És aquest un aspecte a potenciar a les formacions?
Sí, les granges de porcí absorbeixen amb molta facilitat la tecnologia, i les eines digitals estan sent de molta ajuda per a la presa de decisions i per ser més eficients. El principal repte de la ramaderia és el control de la desviació de qualsevol paràmetre (benestar animal, genètica, nutrició, instal·lacions, salut, medi ambient, energies netes…) i tota eina que ajudi a aconseguir aquest control justifica el seu ús i que es potenciï via formació. Cal tenir en compte que les granges estan ubicades en entorns rurals i és fonamental, en primer lloc, garantir una connexió a internet segura, ja que això condicionarà la qualitat a la feina i la implementació d'aquestes eines digitals.

En aquest sentit, la ramaderia de precisió cobra cada cop més força. Què requereix això a nivell formatiu?
La ramaderia de precisió és ja una realitat a les granges. A nivell formatiu cal adequar les formacions cap al coneixement de les noves tecnologies, conscienciar sobre el procés de digitalització i automatització, i, alhora, facilitar la informació necessària per conèixer el maneig dels dispositius més avançats i utilitzats i formar sobre el seu ús per aconseguir els millors resultats, veient-los com una oportunitat per tenir més control, més informació, reduir els temps en les tasques i les decisions, i, en definitiva, ser més eficients. A més, pot ajudar a crear noves oportunitats de negoci i llocs de treball altament qualificats i, per què no, fins i tot més motivats al món rural. Però, malgrat tota aquesta revolució digital, sempre hem de tenir present que la tecnologia es passa, però les persones segueixen. La tecnologia ajuda, però el més important és que els treballadors tinguin voluntat de fer-la servir i treure-li el màxim rendiment.

Un dels reptes del sector passa per aconseguir que l'ofici de ramader sigui més atractiu com a opció laboral. Com hi pot contribuir la formació i la professionalització?
El sector porcí avança cap a la digitalització i la sostenibilitat, i requereix nous perfils que estiguin capacitats i compromesos. Ser ramader és un projecte de vida, l'objectiu final del qual és cuidar animals. A través d'una formació estructurada, reglada i continuada podem aconseguir que l'ofici de ramader sigui més atractiu i respectat. Estem davant d'autèntics professionals d'aquesta tasca, i tant els treballadors com l'empresa, han d'estar oberts a la formació. La formació és el motor del canvi i de la professionalització.

Comparteix a les xarxes