DIFERÈNCIES ENTRE PANELLS DE POLIPROPILÈ I FORMIGÓ

Els panells de polipropilè, un 49% més eficients en la desinfecció

Alguns dels principals reptes de futur del sector porcí són la seguretat alimentària, la disminució de limpacte mediambiental, la bioseguretat i ladaptació a la legislació de benestar animal. La producció de carn de porc sana va adquirint major importància. La seguretat i la qualitat dels aliments són les pedres angulars de la cada vegada més integrada cadena alimentària. La protecció de la salut dels animals és, per tant, un dels elements clau amb què els ramaders compten per fer front a aquest repte. 

Un aspecte que contribueix a millorar la salut dels animals i disminueix limpacte ambiental són els materials que sutilitzen en linterior de les granges. En aquest estudi comparatiu es demostrarà com els panells de polipropilè disminueixen en un 46,5% el consum daigua de neteja i, per tant, de producció de purins, en comparació als de formigó; requereixen destinar un 21,5% menys de temps en la neteja i, el més important, presenten una càrrega microbiològica residual molt inferior, un cop nets i desinfectats. 

Els antecedents en la neteja i desinfecció de naus dengreix no són massa bons. Aquest era un aspecte que sacostumava a descuidar. No obstant això, actualment els ramaders tenen clar que aquest és un aspecte primordial per mantenir un bon estatus sanitari en les seves granges, conscients que els mateixos edificis o naus poden ser la causa dalgunes malalties reiteratives i que, a llarg termini, poden generar una disminució constant en la salut i en el rendiment dels animals. 

Els anomenats edificis malalts exposen constantment els animals a patògens i toxines que provoquen lalliberació de citosines del seu sistema immunitari. Sha demostrat que algunes de les principals citosines alliberades tenen importants propietats inhibidores del creixement; per això, és primordial mantenir uns nivells elevats dhigiene en les instal·lacions si es volen evitar malalties que impedeixin aconseguir un creixement òptim dels porcs dengreix. 

Així, a més de practicar una bona neteja i desinfecció de les instal·lacions, és necessari obtenir informació sobre les propietats que ofereixen els diferents materials que sutilitzen en linterior de les granges, a causa que els mateixos materials tenen diferents qualitats i, en conseqüència, proporcionen diferents resultats deficàcia en la neteja i desinfecció

Amb aquest objectiu, shan comparat les propietats que ofereixen les superfícies de formigó i polipropilè. Això ens ha permès obtenir una informació molt rellevant per aconseguir un nivell més alt de neteja i desinfecció i, per tant, un millor estatus sanitari. 

MATERIALS I MÈTODES

La comparativa dels panells de polipropilè i formigó sha realitzat en 12 naus de 1000 porcs -6 de formigó i 6 de polipropilè- amb les mateixes característiques, en les quals sha comprovat les dimensions de ledifici, corrals i passadís, i el tipus de sol compacte/slat (veure detalls en lInformativo Porcino 71). 

RESULTATS I DISCUSSIÓ

Els resultats obtinguts a les granges on shan realitzat les proves de neteja mostren que en les naus amb separadors de formigó el consum mitjà daigua és de 35,7 m3 per netejar una granja de 1000 porcs, en canvi en les granges amb separadors de polipropilè es consumeix 19,1 m3 daigua, és a dir, 16,6 m3 menys que en els panells de formigó, fet que suposa un estalvi daigua del 46,5% en les granges amb panells de polipropilè

Pel que fa al temps invertit en la neteja, en els panells de formigó la mitjana és de 19,9 hores, i en el de polipropilè de 15,7, és a dir, es destinen 4,2 hores menys de temps en les granges amb panells de polipropilè, un 21% menys de temps per fer la neteja. Sha de tenir en compte que a les granges de formigó shan remullat prèviament tots els elements a netejar, en canvi, en les de polipropilè els panells shan netejat directament sense cap tipus de remull. 

Pel que fa a com analitzar leficàcia de la desinfecció dels panells de polipropilè i formigó, sha realitzat una prova pel Laboratori Convet S.L. (veure resultats a lInformativo Porcino 71). 

A la taula 4 (veure Informativo Porcino 71), sobserva que la càrrega inicial relativa al recompte dEnterobactèries ha estat un 56% menor en les superfícies de polipropilè que en les superfícies de formigó, i que en les superfícies de polipropilè leficàcia de lagent desinfectant ha estat un 49% superior. 

Daquesta manera, es conclou que les superfícies de polipropilè presenten una càrrega microbiològica residual inferior a les superfícies de formigó i també que presenten una eficàcia significativament major en els tractaments de desinfecció que les superfícies de formigó.

Les Enterobactèries són bacteris Gram negatives, dels quals existeixen més de 30 gèneres i 100 espècies diferents que formen part de la microbiota intestinal, i són responsables de malalties tan comunes i perjudicials com lE.Coli i la salomonelosis. 

Les pèrdues econòmiques que es poden derivar dun estat sanitari deficient solen ser difícils de comptabilitzar o quantificar, però els ramaders tenen molt clar que, per disminuir les pèrdues de producció, la falta de sanitat és el principal enemic a combatre, igual que per les possibles implicacions que poden tenir determinades malalties en el comerç exterior.


Més informació: Informativo Porcino 71

Data de publicació: 20/06/2017