Blog

Blog


Descobreix tots els beneficis de l'ús agronòmic del purí

Descobreix tots els beneficis de l'ús agronòmic del purí

12 de juliol de 22 - Noticies

Óscar Toledano. Director Comercial Rotecna

Per a la gran majoria dels ramaders de porcí la gestió dels purins és un cost, cosa que és paradoxal, ja que el purí és un excel·lent fertilitzant orgànic. De fet, els nutrients d’un metre cúbic de purí tenen un valor de 15 a 20 euros, molt per sobre del cost d'aplicació, per la qual cosa haurien de generar ingressos.

Aleshores, què és el que ens dificulta monetitzar aquest valor?

D'una banda, en estar compost d'un 95% d'aigua, el cost de transport per unitat fertilitzant és 95 vegades més gran que el d'un fertilitzant comercial, però això es compensa per estar produït juntament amb els cultius.

D'altra banda, l'especialització del sector primari ha comportat una desconnexió entre ramaders i agricultors, per la qual cosa els agricultors que no produeixen purins no en coneixen exactament la composició.
A més, tot i ser un fertilitzant orgànic, la majoria dels nutrients que conté estan molt mineralitzats i dissolts en aigua. Això fa que sigui més apropiat per fertilització de cobertura, quan els cultius estan en creixement màxim i demanen més nutrients, ja que, si s'aplica en excés de fons abans de la sembra, quan els cultius els necessiten, els nutrients solubles ja s'han lixiviat del terra, per la qual cosa pot arribar a contaminar els aqüífers.

Finalment, insistim a parlar del purí com un problema, per la qual cosa reduïm la percepció de valor percebut dels agricultors, que no respon a una disminució del valor del purí com a fertilitzant ni a un excés d'oferta, ja que hi ha prou cultius per aplicar tot el generat de forma adequada i sostenible.

Aleshores, què hem de fer per monetitzar aquest valor?

Primerament, fer un ús eficient de l'aigua per maximitzar la concentració de nutrients per unitat de volum de purí i reduir-ne els costos de gestió. És vital revisar xumets i promoure l'ús de sistemes d’abeuradors amb vàlvules de nivell d'aigua, que redueixen fins a un 50% el consum aparent.

Seguidament, reduir el màxim possible les emissions, tant en naus com durant l’emmagatzematge i l'aplicació, per una banda, per no perjudicar el medi ambient i, de l'altra, per maximitzar els nutrients que conté el purí un cop entra en contacte amb la terra.

Posteriorment, separar el líquid del sòlid. Això permet una reducció del volum del líquid a gestionar, que alhora afavoreix l'homogeneïtzació de la fracció líquida resultant, que contindrà una proporció més gran de nutrients de ràpida absorció pels cultius. Així, serà necessària una quantitat inferior de terres per a la seva gestió com a fertilitzant de cobertura, de manera que es podrà aplicar a les terres més properes, reduint costos, especialment si es fa per fertirrigació.

La fracció sòlida restant conté una alta concentració de nutrients i matèria orgànica, per la qual cosa és un producte d'alt valor fàcil de transportar, especialment si es composta, i és un excel·lent fertilitzant de fons que millora significativament les característiques del sòl en contribuir amb un major aportació de matèria orgànica.

D'altra banda, cal tenir un volum adequat d'emmagatzematge d'ambdues fases, ja que l'aplicació és estacional i depèn de la zona i les necessitats dels cultius. Durant el seu emmagatzematge, és recomanable compostar la fase sòlida, que en reduirà el volum, concentrant els nutrients, estabilitzant-los, augmentant-ne el valor i reduint el cost de transport i aplicació.

Pel que fa a l'aplicació, s'ha de caracteritzar per saber la quantitat de cada nutrient a la seva composició, per poder dosificar exactament la quantitat de nutrients que el cultiu necessita. Actualment hi ha sistemes molt econòmics i força exactes que permeten conèixer la concentració de nutrients de la fase líquida per conductimetria cada vegada que s'apliquen. A més, ho hem d'aplicar en el moment i amb el sistema adequats: el sòlid de fons abans de la sembra, el líquid en cobertura. Cal tenir en compte que, per aplicar fertilitzants en cobertura, l'ideal és fertirrigar i, si no hi ha reg, utilitzar sistemes d'aplicació que permetin entrar als camps quan els cultius estan en creixement.

Igualment, hem d'informar els agricultors dels beneficis de l'ús del purí, i de quan i com aplicar-ho adequadament per maximitzar la productivitat dels cultius i evitar els problemes mediambientals.

sistema tratamiento deyecciones ganaderas
El sector porcí treballa per reduir el volum de purins. Foto: Rotecna.

Finalment, hem de tenir en compte que la Comissió Europea promou un paquet de mesures sota el títol “El Pacte Verd Europeu”, per impulsar un ús més eficient dels recursos, amb l'objectiu d'arribar a ser el primer continent neutre en emissions l'any 2050. Dins d'aquestes mesures es contempla per al 2030 reduir la utilització de fertilitzants d'origen extractiu i sintètic en un 20% i estimular el desenvolupament sostenible de l'oferta de productes ecològics, passant del 8% del total de cultius baix agricultura ecològica actual al 25%, que possiblement es moduli a través de la PAC.

Això fomentarà i incentivarà la demanda de fertilitzants orgànics, per la qual cosa el valor de cada unitat de nutrient d'origen orgànic serà superior a la dels fertilitzants de síntesi o extractius, especialment els que es poden destinar a cultius de productes ecològics, com és el cas dels fertilitzants procedents de la valorització de les fraccions sòlides del purí. A més, l'actual conjuntura fa preveure que els fertilitzants comercials continuaran augmentant de preu de forma constant els propers anys.

Si utilitzem el model de gestió adequat, podem reduir el cost d'aplicació i augmentar el valor lliurat als agricultors, fins i tot per sobre del que els aporten els fertilitzants que usen actualment, per tant, si ho fem correctament, no hi ha raó perquè no els puguem cobrar pel fertilitzant que els subministrem.

És vital per al sector que avancem en aquesta direcció, tant per augmentar la nostra sostenibilitat mediambiental com econòmica, i garantir la nostra supervivència.

Comparteix a les xarxes